Mu’adz bin Jabal r.a berkata, “Aku pernah berkata, ‘Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka’.”Beliau menjawab, “Engkau menanyakan sesuatu yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah Swt. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan- Nya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.”Kemuadian beliau bersabda, “Inginkah engaku kuberitahukan mengenai pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, shadaqah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat menghapus api, dan shalatnya seseorang di tengah malam.” Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16, ‘Tatajaafaa junuubuhum ‘anil madhaaji’i.. ..hingga ya’maluun (lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap-harap cemas).’Kemudian beliau bersabda, “Inginkah kalian kuberitahukan pokok dari segala urusan dan puncak mahkotanya?” Aku menjawab, “Ingin, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad.”Lalu beliau bersabda, “Maukah kalian kuberitahu kunci dari semua itu?” Aku menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” Maka beliau menunjuk lidahnya seraya bersabda, “Kendalikan ini.” Aku bertanya, “Wahai Nabiyullah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kami katakan?” Beliau bersabda, “Celakalah engkau hai Mu’adz! Bukanlah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur adalah akibat lidah mereka?” (HR Tirmidzi)

Mendamaikan orang dengan adil
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan shadaqahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah shadaqah, menolong seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah shadaqah, kata-kata yang baik adalah shadaqah, tiap-tiap langkahmu untuk mengerjakan shalat adalah shadaqah, dan membersihkan rintangan dari jalan adalah shadaqah.” (HR Bukhari dan Muslim)

Menyingkirkan kemungkaran
Abu Sa’id Al-Khudriy r.a berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa diantara kalian melihat kemunkaran hendaklah ia merubah dengan tangannya; bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR Muslim)

Rambu-Rambu Allah
Abu Tsa’labah Al-Khusyaniy Jurtsum bin Nasyir r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka janganlah meremehkannya. Dia telah meletakkan batasan-batasan (hukum) maka janganlah kalian melanggarnya; Dia telah mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kalian jatuh kedalamnya; Dia juga telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian dan bukan karena lupa, maka janganlah mempersoalkannya (apa yang telah didiamkan oleh Allah ini).” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan lain-lain)

Jalan menuju Sorga
Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Anshari r.a menerangkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Saw, ia berkata, “Bagaimana pendapatmu, jika aku telah mengerjakan shalat maktubah (shalat fardhu lima waktu), berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun. Apakah aku bisa masuk surga?” Beliau menjawab, “Ya.” (HR Muslim)

Istiqamah dan Iman
Abu Amr Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafy r.a berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain engkau!. Beliau bersabda, ‘Katakan, “Amantu Billah” (aku beriman kepada Allah), kemudian istiqamah-lah’ .” (HR Muslim)

Takwa kepada Allah dan akhlak terpuji
Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu’adz bin Jabal r.a menerangkan, Rasulullah Saw bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji.” (HR Tirmidzi)

Berakhlak baik
Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling aku sukai dari kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dari kalian denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaqnya dari kalian.” (HR Tirmidzi)

Puasa
“Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian ia iringi enam hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa satu tahun.” (HR Muslim)

Jiwa seorang muslim terpelihara
Ibnu Mas’ud r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal: tsayyib (orang yang sudah menikah/janda/ duda) yang berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ukhuwah islamiah
Abu Hamzah, Ans bin Malik ra. menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tidak sempurna iman seseorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhari dan Muslim)

Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Diantara (tanda) kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya.” (HR Tirmidzi)

Iklan